„s energií do budoucnosti“

Systém kvality, životního prostředí a BOZP

Firma GT Progres s.r.o. usiluje o to, stát se předním dodavatelem energetických celků, zajišťovat poradenskou činnost vedoucí ke snižování energetické náročnosti a provádět kvalitní údržbovou a servisní činnost především v energetice.

Firma disponuje moderní ekologickou technologií pro zpracování energetických záměrů, jejich realizaci a provádění oprav. Přesto na kvalitě a chování každého pracovníka společnosti závisí, jak v náročném konkurenčním prostředí obstojíme.

Politika kvality životního prostředí a bezpečnosti práce

  1. Prioritou našeho podnikání je spokojený zákazník, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci.
  2. Ve všech podnikových činnostech je dána přednost preventivním přístupům. Každé riziko ohrožení kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zaměstnanci povinni neprodleně řešit.
  3. Kvalita služeb, výrobků, snižování energetické náročnosti, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci je integrována jako základní prvek managementu do všech jeho funkcí a podnikových činností.
  4. Vysoké nároky na kvalitu, ochranu životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uplatňovány na dodavatelské organizace a zároveň budou námi podněcováni k uplatnění takových přístupů, které budou v souladu se systémem integrovaného systému řízení.
  5. Zajišťujeme informovanost zákazníků o námi realizovaných stavbách, o opatřeních vedoucích ke snižování energetické náročnosti a o environmentální politice směřující k ochraně životního prostředí.
  6. Při změnách, inovacích a zavádění nových opravárenských technologií, musíme vytvářet a posuzovat možné varianty z hlediska jejich dopadů na kvalita, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k realizaci vybírat jen ty nejpříznivější.
  7. Zajištění kvality, neustálé zlepšování, dodržování platné legislativy, snižování energetické náročnosti, ochrana životního prostředí, bezpečnost o ochrana zdraví při práci je předním cílem všech zaměstnanců společnosti.

K zabezpečení výše uvedených záměrů jsou ve společnosti GT Progres s.r.o. vybudovány a udržovány systémy řízení ve smyslu norem ISO 9001, 14001 a 45001. Vedení společnosti odpovídá za to, že integrovaný systém řízení je nedílnou součástí podnikových záměrů, plánů a rozhodovacích procesů. Pro realizaci této politiky vytváří potřebné podmínky a zdroje.

 

 

 

 

 

Strana 1 z 2